sklep.szkolimy.net – producent zestawów ratowniczych

REGULAMIN

Robiąc zakupy na stronie internetowej sklep.szkolimy.net akceptujesz poniższy regulamin.

1. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – wirtualny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. Opiera się on o dodawanie Produktów z oferty do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym przede wszystkim wyboru sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, charakteryzująca się indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Stanowi to zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną : www.sklep.szkolimy.net lub medwar.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MED-WAR Tomasz Warzybok z siedzibą w Wągrowcu na ul. 11 Listopada 5, NIP: 766-194-83-72, REGON: 302632433. Adres poczty elektronicznej to sklep@szkolimy.net, natomiast numer kontaktowy: +48 516 546 004
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, adresu mailowego lub kontaktu telefonicznego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.szkolimy.net lub www.medwar.pl prowadzony jest przez: MED-WAR Tomasz Warzybok z siedzibą w Wągrowcu na ul. 11 Listopada 5, NIP: 766-194-83-72, REGON: 302632433 . Adres poczty elektronicznej to sklep@szkolimy.net, numer kontaktowy: +48 516 546 004.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży towarów dostępnych na stronie sklepu internetowego jest firma MED-WAR Tomasz Warzybok, zwana dalej również Sprzedawcą.
 4. Przedmiotem transakcji są towary dostępne pod domeną http://www.sklep.szkolimy.net lub http://www.medwar.pl w chwili składania zamówienia. Informacje o produktach oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym sklep.szkolimy.net podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawane produkty na stronie sklepu są fabrycznie nowe, chyba że ich opis wskazuje inaczej. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 7. Aby skorzystać z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2. Przeglądarkę internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 8. Klient obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. REJESTRACJA ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Rejestracja na stronie sklepu jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje indywidualne konto klienta.
 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w prawym górnym rogu na stronie http://www.sklep.szkolimy.net.
 3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji, użytkownik ma możliwość określenia danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zakupionych towarów należy wskazać:
  1. nazwę Firmy,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
 8. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 3 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I TERMINY ICH REALIZACJI

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia, dostępnego na stronie http://www.sklep.szkolimy.net. Rejestracja jest bezpłatna i niezobowiązująca. Zarejestrowani Klienci Nabywcy) mają możliwość wyrażania opinii o produktach zamieszczonych w sklepie internetowym, mogą otrzymywać informacje o zmianach w ofercie sklepu, a także śledzić status swojego zamówienia i przeglądać historię zamówień.
 2. Każdy podmiot (Klient) wypełniający formularz zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, teleadresowych i adresów e-mail.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W takiej sytuacji, Operator Sklepu ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zwrotu nieodebranego towaru, a także dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy towaru, który z wyłącznej winy Użytkownika nie został jemu dostarczony.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu, lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 4.  Zamówienia na oferowane produkty można składać poprzez stronę sklepu internetowego www.sklep.szkolimy.net, poprzez adres mailowy: sklep@szkolimy.net lub telefonicznie pod numerem: +48 516 546 004
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-12.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy Sprzedawcy.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 2 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów dostępnych na stronie sklepu, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji.
  2. dodania ich do koszyka, w którym przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów,
  3. zalogowania do Konta Użytkownika, chyba że Kupujący zalogował się wcześniej,
  4. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  5. kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 8. W odpowiedzi na złożone zamówienie, Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
 9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 10. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 11. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści sugerującej akceptację zamówienia.
 12. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 11 lit. g.
 14. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży i towary “na zamówienie”, gdzie termin dostawy jest ustalany z Kupującym indywidualnie. Czas dostawy wynosi maksymalnie: 1 – 3 dni roboczych
 15. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy zamówienia spośród następujących opcji:
  1. przesyłka kurierska realizowana przez firmę INPOST – przedpłata na konto lub płatność przy odbiorze
  2. odbiór osobisty w Poznaniu
 16. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia lub odbierane przez Klienta przy wyborze odbioru osobistego.
 17. W przypadku odbioru osobistego, Zamawiający jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedającym poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu u miejsca odbioru towaru.
 18. Koszty transportu towaru są ponoszone przez nabywcę, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 19. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów Nabywca ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki.
 20. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy spisać protokół, który jest podstawa do wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 21. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po złożeniu zamówienia przez klienta,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy

5. DOSTAWA

 1. Dostawy odbywają się wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST przesyłki kurierskie.
 2. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 1500 polskich złotych (PLN), Sprzedający zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki, niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty lub dostawy.
 3. Cennik kosztów dostawy:
  1. Firma kurierska INPOST – przedpłata na konto – 20 zł brutto (wyjątek stanowią paczki ponadgabarytowe, których definicja określona jest na stronie przewoźnika pod adresem https://inpost.pl/regulaminy. Koszt wysyłki przesyłki ponadgabarytowej ustalany jest indywidualnie pomiędzy klientem a sprzedawcą)
  2. Firma kurierska INPOST – płatność przy odbiorze – 24 zł brutto (wyjątek stanowią paczki ponadgabarytowe, których definicja określona jest na stronie przewoźnika pod adresem https://inpost.pl/regulaminy. Koszt wysyłki przesyłki ponadgabarytowej ustalany jest indywidualnie pomiędzy klientem a sprzedawcą)
  3. Odbiór osobisty w Poznaniu – darmowy
 4. Odbiór osobisty odbywa się po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym. Lokalizacja magazynu to ul. Taczaka 15, 61-819 Poznań.

6. FORMY PŁATNOŚCI

Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

 1. przelew bankowy – nr konta Sprzedającego: 57 2490 0005 0000 4530 1551 0811 (konto bankowe w Alior Bank SA)
 2. za pobraniem – Nabywca płaci gotówką kurierowi przy odbiorze towaru;
 3. płatności elektroniczne – transferuj.pl

7. CENY I RABATY

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny umieszczone przy produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklep.szkolimy.net przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Nabywcę chyba, że w międzyczasie wystąpią zmiany cen produktu u innych dostawców o czym Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w celu akceptacji aktualnej oferty.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.sklep.szkolimy.net, po dokonaniu przez Nabywcę wyboru formy płatności.
 5. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. GWARANCJA I REKLAMCJE TOWARÓW

 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, chyba że opis produktu jednoznacznie wskazuje inaczej.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, nabywca może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże nabywca nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 4. Po otrzymaniu przesyłki od kuriera klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia paczki i otrzymanego sprzętu. O ewentualnych uszkodzeniach powstałych podczas dostawy niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół szkody (niezbędne dokumenty podsiada kurier) i niezwłocznie powiadomić obsługę Sklepu Internetowego o tym fakcie, lub nie odbierać przesyłki. Niespisanie protokołu szkody może być powodem odrzucenia roszczeń reklamacyjnych przez Sprzedawcę.
 5. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna lub faktura VAT (nie dotyczy to reklamacji z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej).
 6. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru, uszkodzeń spowodowanych dokonywaniem napraw, przeróbek itp.
 8. Reklamacje od klientów rozpatrywane są w ciągu 7 dni od momentu złożenia zgłoszenia

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient niebędący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@szkolimy.net
  2. w formie pisemnej, na adres MED-WAR Tomasz Warzybok, ul. 11 Listopada 5, 62-100 Wągrowiec
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedającego
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.